News in Asia

สมดุลและอาการทางสายตา

โปรแกรม PT ประกอบด้วยการออกกำลังกายแบบก้าวหน้า กำหนดเป้าหมายหูชั้น / สมดุลและอาการทางสายตา และการรักษาด้วยตนเองด้วยการใช้กระดูกสันหลังส่วนที่ยืดออกและเสริมสร้างความเข้มแข็ง การรักษาต่อเนื่องหลายรูปแบบนี้ได้รับการจัดส่งโดยนักกายภาพบำบัดที่ได้รับอนุญาตซึ่งได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษในการรักษาบาดแผล

ไม่ว่าจะเริ่มขึ้นก่อนหน้าหรือหลัง PT ก็จะลดอาการที่กระทบกระเทือนลงเช่นกัน จำนวนเซสชันและระยะเวลาในการดูแลของ PT มีความคล้ายคลึงกันในแต่ละกลุ่ม มีอัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่ำซึ่งส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวกับ PT