News in Asia

ยะลาประกาศเขตพื้นที่ระบาด ‘พิษสุนัขบ้า’

จังหวัดยะลา ออกหนังสือประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชนิดพิษสุนัขชั่วคราว นายสุเทพ เทพสุวรรณ ปศุสัตว์ อ.เมือง จ.ยะลา ออกหนังสือประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 โดยมีเนื้อหาในประกาศว่า เนื่องจากปรากฏว่าในท้องที่ หมู่ 9 ต.สะเต็งนอก อ.เมือง จ.ยะลา ได้มีสุนัขเกิดโรคระบาดชนิดพิษสุนัขบ้า (Rabies) ขึ้น ซึ่งโรคนี้เป็นโรคระบาดร้ายแรงที่ติดต่อไปสู่คน สุนัข แมว หนู หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆได้

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ.2558 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ท้องที่บริเวณดังต่อไปนี้ คือ หมู่ 9 ต.สะเต็งนอก อ.เมือง จ.ยะลา ไปทางทิศเหนือ จด หมู่ 5 ต.สะเต็งนอก อ.เมือง จ.ยะลา ไปทิศใต้ จดหมู่ 2 ต.สะเต็งนอก อ.เมือง จ.ยะลา ไปทิศตะวันออก จด หมู่ 10 ต.สะเต็งนอก องเมือง จ.ยะลา ไปทิศตะวันตก จดหมู่ 6 ต.สะเต็งนอก อ.เมือง จ.ยะลา เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.2561 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ลงชื่อ นายสุเทพ เทพสุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอเมือง จ.ยะลา ทั้งนี้ เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสัตว์แพทย์ทุกประการ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth