News in Asia

บ้านดนตรี

เมื่อถิ่นฐานแห่งนี้คือบ้านเกิดของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) บรมครูดนตรีไทยของเมืองไทย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามจึงได้แปลงเรือนไม้สองชั้นอันคลาสสิกหลังนี้ให้กลายเป็นแหล่งสืบสาน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีไทย และได้รวบรวมนักดนตรีรุ่นเก่าๆ ให้มาอบรมเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจดนตรีไทย

รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในดนตรีไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงได้เปิด “บ้านดนตรีไทย” ขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2542 โดยภายในบ้านหลังนี้ แบ่งเป็นสองชั้น ชั้นล่างจัดแสดงเครื่องดนตรีไทย เศียรบรมครูที่นักดนตรีให้ความเคารพนับถือ ภาพถ่ายของครูเพลงชาวอัมพวา และชั้นบนแบ่งเป็นห้องเรียนดนตรีไทย ชนิดต่างๆ เช่น ห้องระนาด ห้องซอ ห้องขิม ห้องจะเข้ เป็นต้น ที่ผู้สนใจสามารถร่วมเรียนได้ โดยการเรียนการสอนจะมี 20 ครั้ง 300 บาท และจะทำการสอนในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์ และไม่ไกลกันนักจากบ้านดนตรีไทย ยังมีอนุสาวรีย์ทูล ทองใจ ครูเพลงในอดีต ตั้งตระหง่านให้ผู้รักในเสียงดนตรีได้ร่วมรำลึกถึงความสุนทรีในอดีตร่วมกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand