News in Asia

กิจกรรมสร้างสรรค์ กันลูกออกจากหน้าจอ

แน่นอนว่า การปล่อยให้ทีวี แท็ปเล็ต มือถือ เลี้ยงลูกนั้นไม่ได้ช่วยเรื่องพัฒนาการของเด็กแม้แต่นิดเดียว และยังส่งผลให้เด็กพูดช้ากว่าปกติด้วย กิจกรรมนอกบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมจินตนาการ พัฒนาการเข้าสังคม การใช้ชีวิตแก้ปัญหาต่างๆให้เด็กได้ 1.เข้าค่ายภาษาอังกฤษ นอกจากได้เรียนรู้พัฒนาทางด้านภาษาเพื่อนำไปใช้ต่อเติมในการเรียนตามหลักสูตร ยังทำให้เด็กได้ใช้ภาษาจริงๆ กล้าพูด กล้าคิดไม่ว่าจะผิดหรือถูก

การเข้าค่ายยังเป็นการได้ออกไปทำกิจกรรมกับคนอื่นๆ เรียนรู้การเข้าสังคมได้ไปในตัว ซึ่งค่ายภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องต่างประเทศเท่านั้น เพราะมีหลายโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้เด็กเข้ารับพัฒนาทักษะด้านภาษาได้มากขึ้น
2.เล่นกีฬา ไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ตาม ถือเป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ ได้มีกิจกรรมทางกาย และเรียนรู้แพ้ ชนะ อภัย ซึ่งเป็นพื้นฐานการใช้ชีวิตในสังคมอย่างหนึ่ง เด็กที่เล่นกีฬานอกจากจะมีร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังเป็นการสร้างนิสัยการเสียสละ การทำงานเป็นทีม รู้จักเรื่องการอดทนมากขึ้นได้ด้วย
3.เรียนดนตรี/ร้องเพลง สุนทรีด้านดนตรีเป็นสิ่งช่วยสร้างจินตนาการเด็กได้อย่างดี มีผลโดยตรงต่อพัฒนาการทางสมอง ร่างกาย และจิตใจ เพราะจะช่วยสร้างสมาธิ พัฒนาทักษะการฟัง การสื่อสาร พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก ซึ่งเด็กที่เรียนดนตรีมักจะทำให้มีความร่าเริง แจ่มใส มองโลกในแง่ดี
4.วาดรูประบายสี ศิลปะเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สร้างสมาธิ ทำให้เกิดจินตนาการได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถพาเด็กไปวาดภาพระบายสีในสวนสาธารณะต่างๆ ที่จะทำให้เกิดความเพลิดเพลินทั้งครอบครัว ซึ่งทำให้ครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกัน
5.ปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ปลูกฝังให้เด็กได้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ และได้เรียนรู้ที่จะรักษาสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ จากจุดเล็กๆ ในบ้านเรือนต่อไปยังการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศต่อไปในอนาคตและยังเป็นการปลูกฝังการพึ่งพาตัวเองในการปลูกพืชผักสวนครัวรับประทานเองในครัวเรือนแบบห่างไกลสารเคมี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth